Chương trình học

Tin học Thư ký

Kỹ năng tin học

HỎI ĐÁP: 15(TT)

Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? Trả lời: Nhấp phải chuột lên thanh trạng thái, từ đó […]

Bài 15: Hỏi Đáp (tt)

Câu 4. Cho biết cách thay đổi một số tùy chỉnh trong  chương trình PowerPoint? Thay đổi tông màu (Color scheme) của chương trình. Tắt […]